Chocolate , always a good idea
MIJN ACCOUNT
AANMELDEN
Of

REGISTREER MET UW E-MAILADRES

Registreer

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01/09/2021

Algemene voorwaarden tot het gebruik van de online verkoop door Chocolaterie Vandenbouhede, VDB Chocolats bv , Mageleinstraat 46, 9000 Gent tel nr 09 222 17 81. info@chocolaterie-vandenbouhede.be

Met maatschappelijke zetel op zelfde adres, en ingeschreven in het handelsregister der Belgische vennootschappen onder het nummer BE 0748 978 471, hierna de verkoper genoemd of kortweg Vandenbouhede of wij.

Vandenbouhede is gespecialiseerd in de productie en detailhandel van chocoladeproducten.

We definiëren de koper (ook klant of consument genoemd) als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor particuliere of professionele doeleinden een bestelling plaatst via de webshop van Vandenbouhede. Afhankelijk van de situatie van de klant (consument of niet) kunnen sommige bepalingen van de hieronder vermelde algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem.

Door het plaatsen van een bestelling in de webshop zal de persoon die deze plaatst persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling. Ook als deze is geplaatst voor derden of voor levering aan derden. Ongeacht of de plaatser een persoon of een maatschappij is die de bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek te factureren aan derden. Art 1120 B.W.

De koper verklaart ouder te zijn dan 18 en rechtsbekwaam te zijn.

Door het bestellen via de webshop gaat u automatisch akkoord met onze hier vermelde voorwaarden en bent u gebonden aan de naleving hiervan. Hiervoor is dus geen schriftelijke handtekening vereist. De algemene voorwaarden maken dus deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen de partijen. Hier kan niet worden van afgeweken tenzij de partijen een uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst hebben gemaakt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat hij de klant hiervan persoonlijk moet in kennis stellen, en zonder dat deze hierdoor een schadevergoeding kan eisen. Het is dus aan de klant om op regelmatige tijdstippen de algemene voorwaarden na te kijken.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant eveneens akkoord te gaan met de privacy policy en het gebruik van cookies Vandenbouhede en dit te aanvaarden. Deze kan u eveneens online bekijken op onze site.

De bijzondere voorwaarden zijn opgemaakt in het Nederlands en zijn en blijven van toepassing, ongeacht welke de taal is van de gebruiker van de site of welke de taal is van de koper. Indien de koper of gebruiker deze laat vertalen dan is alleen de betekenis en inhoud in het Nederlands rechtsgeldig.

Onze producten:

Onze producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven op onze website. Indien er vragen zijn hierover kan u ons steeds contacteren via 09 222 17 81 of via ons mailadres info@chocolaterie-vandenbouhede.be

Het is mogelijk dat er op de getoonde foto zaken staan die niet tot de aankoop behoren maar ter decoratie. Het is eveneens mogelijk dat het product een wijziging van uitzicht heeft ondergaan. We proberen dit zo up to date mogelijk te houden.

Aangezien de producten op de site staan in digitale vorm, bestaat steeds de kans dat de klant hiervan een beeld krijgt dat iets verschilt van de werkelijkheid.

Tevens kan het zijn dat een product tijdelijk niet in voorraad is of uit het assortiment is verdwenen. Indien u dit toch wenst te bestellen kan u ons steeds contacteren. We bekijken dan samen met u wat de mogelijke oplossing is en de eventuele mogelijke leveringstermijn.

Bestelling

De aangeboden producten zijn de producten die op de dag van bestelling op onze website voorkomen met de dan vermelde prijzen.

De manier van bestelling is de volgende

De klant kan steeds op de site alle producten die hij wenst aan te kopen selecteren en in het winkelmandje plaatsen.

De klant kan bij bepaalde producten zoals bv pralines een opmerking plaatsen ivm de gewenste inhoud. Indien deze niet volledig voorradig is zoals gevraagd door de klant, dan zullen we de bestelling verder aanvullen met de aanwezige artikelen die reeds door de klant zijn geselecteerd of zo gelijklopend mogelijk. De klant kan steeds de vermelden wat hij zeker niet wenst.

De klant kan tijdens het bestellen steeds zijn mandje wijzigen of een overzicht bekijken.

De klant kan zich via het klantaccount aanmelden en zijn gegevens aanpassen.

De betaling gebeurt via de site.

De klant heeft de keuze tussen laten verzenden of ophalen in de winkel. Bij verzending worden de verzendkosten in rekening gebracht bij de afrekening.

Het kan zijn dat bij bepaalde producten automatisch is vermeld dat die niet kunnen verzonden worden.

Dit omdat het bestelde product te fragiel is om te verzenden. U kan het wel ophalen in onze winkel.

We vragen de klant om dit ten vroegste de dag na de bestellingsbevestiging op te halen vanaf 12.00 u tenzij anders meegedeeld aan de klant en dit binnen onze openingsuren.

Indien u verschillende producten in het mandje heeft waarvan er 1 niet kan verstuurd worden dan zal automatisch de gehele bestelling als af te halen worden gezet. Indien u toch wenst dat een deel hiervan reeds verzonden wordt, bestel het dan in 2 verschillende bestellingen. Een voor de verzendbare artikelen en een voor de af te halen artikelen.

Door de Klant geplaatste bestellingen zijn enkel na orderbevestiging definitief.

De overeenkomst is van rechtswege gesloten zodra de Klant de bevestiging van bestelling heeft ontvangen. Dit heeft de aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden tot gevolg.

Indien na bevestiging van het order blijkt dat de bestelde producten niet voldoende aanwezig zijn om op korte termijn te leveren dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.

Vandenbouhede behoudt zicht het recht voor om eventuele bestellingen te weigeren of op te schorten. Bvb als we van oordeel zijn dat we die op dat moment niet onder de juiste omstandigheden kunnen afleveren of we bvb van oordeel zijn dat we de productie er van niet aankunnen met onze productiecapaciteit of met de gewenste leveringstermijn. Deze opsomming is niet limitatief.

Indien Vandenbouhede van oordeel is dat hij de aanvaarde bestelling niet kan uitvoeren naar wens of overeenkomstig de bestelling om redenen van niet verkrijgbare nodige grondstoffen of verpakkingen op dat moment dan behoudt hij zich het recht voor om de order te annuleren na melding aan de koper en met hieraan verbonden de terugstorting van het bedrag dat de koper reeds had betaald. Bij deze overmacht kan geen schadevergoeding gevraagd worden door de koper.

Vandenbouhede behoudt zich tevens het recht om bestellingen te weigeren of op te schorten als blijkt dat de meegedeelde gegevens manifeste fouten of tekortkomingen bevatten, als eerdere bestellingen niet betaald werden of om eender welke andere gegronde reden de verkoper zelf ook kan inroepen.

De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij het plaatsen van zijn order is bindend voor de klant. Vandenbouhede kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij niet in staat is de bestelling te leveren of juist af te leveren doordat de klant foutieve contactgegevens heeft doorgegeven.

Vandenbouhede behoudt zich ook het recht voor om een bestelling geplaatst zowel via de webshop, via mail of via de winkel te weigeren of van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren, ook na eerdere goedkeuring, als blijkt dat er objectieve redenen zijn die duiden op een risico ivm de solvabiliteit van de klant of niet liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement of onvermogen om de bestelling te plaatsen.

Prijs en taksen

De vermelde prijzen zijn prijzen in euro. Deze zijn inclusief het geldende btw percentage in België.

Echter exclusief behandelingskosten, portkosten en exclusief douaneheffingen bij verzending. De verzendkosten worden aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Deze worden op dat moment ook op uw rekening toegevoegd.

Wat betreft de douaneheffingen en taksen bij bestellingen gedaan via onze website of via onze winkel voor levering buiten België zijn deze volledig voor rekening van onze klant of van de bestemmeling. Vandenbouhede is niet verplicht om na te gaan of die van toepassing zijn en is niet verplicht de klant hiervan op de hoogte te brengen. Deze heffingen en taksen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klanten of bestemmelingen te betalen door de klant of bestemmeling.

De klant informeert zich hierover best bij de lokale autoriteiten alvorens een bestelling te laten versturen naar het buitenland.

Er wordt enkel verzonden naar de landen vermeld op de site aan de vermelde tarieven en indien de weersomstandigheden dit toelaten. De vermelde tarieven gelden voor leveringen inclusief de verzendverpakking en beschermingsmaterialen tot 2 kilo.

Voor andere zendingen gelieve ons te contacteren. We behouden ons het recht voor om deze te weigeren of extra kosten in rekening te brengen.

Betaling

Vandenbouhede aanvaard betalingen via verschillende kanalen, aangeboden door de betalingsgateway Mollie (www.mollie.com).

De klant ontvangt een bevestiging van betaling na ontvangst van de betaling door Vandenbouhede.

De bestelling gaat pas in verwerking na dat zij is goedgekeurd ongeacht de betaalmethode.

Indien de betaling om welke reden ook niet definitief kan doorgaan, dan behoud Vandenbouhede zich het recht om de bestelling op te schorten of definitief te annuleren zonder schadevergoeding aan de koper.

Bestellingen die via overschrijving worden betaald gaan pas in uitvoering nadat de betaling is uitgevoerd en is ontvangen door Vandenbouhede.

Uitvoeren van de bestelling en levering

De bestellingen worden uitgevoerd na goedkeuring door de verkoper.

Indien deze de bestelling niet kan laten vertrekken binnen een termijn van 1 tot 14 uitvoeringsdagen, tenzij anders overeengekomen, dan verwittigd de verkoper de koper hiervan. Samen bekijken ze een oplossing.

Uitvoeringsdagen zijn van dinsdag tot en met vrijdag.

De bestellingen worden ook verzonden van dinsdag tot en met vrijdag, tenzij een van deze dagen een feestdag of een brugdag bij een feestdag is.

Bestellingen worden meestal verzonden via B Post. Dit is geen verplichting van Vandenbouhede.

Indien de gebruikte externe koeriermaatschappij waarop Vandenbouhede beroep doet een track en trace systeem aanbiedt voor de betreffende zending dan kan de koper deze zending volgen. Dit kan alleen indien de externe koeriermaatschappij hiervoor de nodige gegevens doorgeeft aan Vandenbouhede. Als de klant dit expliciet wenst dan kan het zijn dat hiervoor extra kosten moeten in rekening gebracht worden.

Bij verzending binnen België gaan we er van uit dat de zending na vertrek bij de Verkoper binnen de 96 uur wordt afgeleverd. In het buitenland is dit afhankelijk van de partners van koeriermaatschappij die daar instaan voor de levering. Hier kunnen we dus geen termijn garanderen.

Bij niet levering of niet tijdige levering door de vervoerder, zowel in België als in het buitenland kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld ook niet indien de koper hierdoor inkomensverlies heeft. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in verband hiermee te richten aan de vervoerder.

De goederen worden in goede staat afgegeven aan de vervoerder of verzendmaatschappij. Bij afgifte gaat de verantwoordelijkheid over naar de koper. Indien deze bij aankomst geschonden zijn of niet juist bewaard zijn dan is de verkoper hiervoor niet verantwoordelijk.

Tevens is de verkoper ook niet verantwoordelijk als de koper het pakket niet heeft afgehaald binnen de termijn dat dit pakket beschikbaar was voor afhaling in een postpunt, of een automaat of andere. Hiervoor kan geen vergoeding gevraagd worden.

Tevens wil de verkoper er de koper op wijzen dat het hier gaat om voeding. Deze hebben een beperkte houdbaarheid. Vandenbouhede zal al het mogelijke doen om deze in een goede en beschermde toestand te laten bezorgen.

Indien de levering bij aankomst toch niet is wat de koper er had van verwacht, dan kan er geen retourzending worden gedaan en geen vergoeding worden gevraagd. Voedsel wordt niet geretourneerd.

In geval van overmacht zoals ( post)staking, ziekte, pandemie, wateroverlast, oorlog, embargo, opstand, brand, ongevallen, niet bevoorrading, technische problemen, storingen in het netwerk en andere onvoorzienbare omstandigheden (niet limitatief) kan de verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor de niet levering. Deze zaken ontslaan de verkoper van zijn verplichting tot leveren en houden automatisch ontbinding in van de overeenkomst. Er kan hiervoor geen schadevergoeding ingeroepen worden. Vandenbouhede verplicht zich er wel toe de reeds ontvangen bedragen voor de betreffende bestelling terug te geven aan de koper. Hij zal de koper dan zo vlug mogelijk verwittigen van de onmogelijkheid om volledig of gedeeltelijk te leveren. Vandenbouhede behoudt zich het recht voor om in bovengenoemd geval gedeeltelijk te leveren als dat kan. Dit natuurlijk ook met verrekening van het te restitueren bedrag.

Indien de koper de bestelling of de leveringsdatum of het leveringsadres of facturatiegegevens na het plaatsen van de bestelling toch wil wijzigen, dan kan dit enkel in overleg met Vandenbouhede. En na bevestiging door Vandenbouhede van de nieuwe gegevens. Indien hiervoor bijkomende kosten moeten gemaakt worden dan zijn die ten laste van de koper.

Verzending van het bestelde pakket gebeurt per order maar naar 1 en hetzelfde adres. Indien u naar meerder adressen wil laten verzenden dan moet u meerdere orders ingeven en bijgevolg ook meerdere keren verzendkosten betalen.

Het plaatsen van meerdere orders geeft in geen geval het recht op korting op de transportkosten. Indien het gaat over levering van producten die te fragiel zijn om te verzenden en u wenst toch een eventuele levering dan neemt u best contact met ons op via 09 222 17 81 of info@chocolaterie-vandenbouhede.be.

We bekijken dan samen met u wat voor een eventuele oplossing er kan mogelijk zijn. Hiervoor kan eventueel een externe taxidienst ingeschakeld worden waarvan de kosten dan ten laste van de klant zijn. Deze leveringen gebeuren enkel in België.

Weeromstandigheden en het leveren van chocoladeproducten

Vandenbouhede behoudt zich wel het recht voor om de bestelling niet te laten vertrekken als de weersomstandigheden de verzending van chocoladeproducten niet toelaten. Dit gaat vanaf temperaturen boven de 22 graden, zowel bij vertrek in België als 22 graden in het land van aankomst of doorvoer. Alsook bij voorspelling van die temperaturen voor de dagen direct volgend op het vertrek bij Vandenbouhede. Dit zowel in België als in aankomstland. Voor het niet of het later versturen kan geen schadevergoeding aan Vandenbouhede gevraagd worden, ook niet indien deze temperaturen lange tijd aanhouden of indien de koper daardoor inkomstenderving heeft.

Indien er zich extreme vriestemperaturen zouden voordoen beroepen we ons op hetzelfde recht om de bestelling uit te stellen of te annuleren zonder enige vorm van schadevergoeding. Indien deze extreme temperaturen toch optreden zonder dat deze voor de verzending waren aangekondigd dan is Vandenbouhede niet verantwoordelijk voor de schade van die temperaturen aan de producten.

In ieder geval raden we aan om in de zomer de optie van extra koelelement of isoverpakking toe te voegen aan uw bestelling.

Personalisatie

Personalisatie van onze producten is mogelijk in onderling overleg en voor zo ver deze te verenigen zijn met het ambachtelijke karakter van onze zaak (vandenbouhede). We behouden ons het recht voor de opdracht in verband hiermee ten allen tijde te weigeren als we van oordeel zijn dat we deze technische niet kunnen uitvoeren zoals hij hoort te zijn of indien deze niet overeenkomt met onze waarden en normen. Het is ook zo dat de eenmalige aanvaarding van zo een gepersonaliseerde opdracht niet automatisch impliceert dat we deze telkens moeten aanvaarden van de klant.

Indien de opdracht niet te aanvaarden is dan melden we dit ook binnen een redelijke termijn aan de klant.

Het is wel zo dat als we de opdracht van de klant aanvaarden, deze door de bestelling gehouden is de gepersonaliseerde producten af te nemen en verplicht is te betalen.

Personalisatie kunnen we aanvaarden zo wel voor 1 product als voor verschillende producten.

Afhankelijk van de opdracht beslist Vandenbouhede hierover.

In verband met personalisatie kan u steeds contact opnemen met ons op via 09 222 17 81 of info@chocolaterie-vandenbouhede.be

Personalisatie van producten brengt in de meeste gevallen een meerkost met zich mee. Deze komt ten laste van de klant. Ook de meerkost bij eventuele gepersonaliseerde verpakking voor de klant komt ten laste van de klant. We brengen u hiervan steeds schriftelijk op de hoogte en de productie gebeurt pas na schriftelijke goedkeuring door de klant, zowel wat betreft het product als de termijn.

Enkel de klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte inlichtingen tot personalisatie. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen draagt de klant alle onkosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien, ook de kosten die Vandenbouhede hiervoor moest maken ter goeder trouw. Indien de personalisatie voorwerp zou zijn van of geven tot gerechtelijke betwistingen dan is enkel de klant hiervoor verantwoordelijk.

Facturatie

De klant kan een factuur aanvragen voor zijn levering. De klant is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van alle facturatiegegevens. Klachten ivm de gemaakte factuur dienen binnen de 5 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden aan Vandenbouhede. Zo niet is deze niet verplicht de factuur te herwerken.

Allergenen en allergische reacties

Vandenbouhede vermeld in het algemeen overzicht van zijn pralines of bij zijn producten de gekende allergenen die kunnen aanwezig zijn in het betreffende product. Het is aan de klant om dit na te kijken bij het product van zijn keuze.

Vandenbouhede is in geen enkel geval aansprakelijk voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich kunnen voor doen. Ook niet indien dit product plots door de toeleverancier van Vandenbouhede is toegevoegd aan de grondstoffen en dit zonder melding aan Vandenbouhede.

In geval van twijfel ivm de aanwezigheid van of sporen van allergenen of intoleranties neem de klant best contact op met Vandenbouhede om na te gaan of de gewenste producten de welbepaalde ingrediënten bevatten.

Intellectuele eigendom

Alle foto’s, teksten en uitleg op deze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Reproductie hiervan, zowel deels als volledig, is dus verboden. Bestellen via de site betekent dus niet dat er overdracht is van intellectuele rechten mogelijk is.

Vandenbouhede behoudt zich het recht voor om producten die op maat gemaakt zijn voor de klant bij wijze van referentie en reclame aan te wenden of te publiceren zonder vergoeding voor de klant.

Onderhoud website

Het is zo dat de website op bepaalde momenten een onderhoud moet ondergaan om de verbindingen zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Dit impliceert dat het gebruik van de webshop occasioneel beperkt of zelfs niet mogelijk is. Vandenbouhede doet al het mogelijke om de hinder zo beperkt mogelijk te houden voor de klant. Indien er zich hierdoor problemen zouden voordoen dan is de aansprakelijkheid van Vandenbouhede beperkt tot het terugbetalen van het effectief door de klant betaalde bedrag van de betreffende op dat moment geplaatste bestelling die niet normaal kon doorgegeven worden en dus niet kon uitgevoerd worden.

Geschillen

In geval van vragen of opmerkingen kan de klant steeds contact opnemen met Chocolaterie Vandenbouhede, Mageleinstraat 46 te Gent. Tel 09 222 17 81 – info@chocolaterie-vandenbouhede.be

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing bij onze algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die hieruit voortvloeien. En dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd . Ongeacht wat het land is van onze koper.

Alle geschillen waartoe de huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden geven kunnen enkel beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Chocolaterie Vandenbouhede – Vdb Chocolats is gevestigd.

 • image description
  image description
  image description
  image description
 • image description
  image description
  image description
  image description
 • image description
  image description
  image description
  image description